Cascade funding and its current opportunities for SMEs

Kaskádové financování a jeho aktuální příležitosti pro MSP

How to upgrade your digital business using EU Programmes

Jak upgradovat Váš digitální byznys s využitím evropských programů

Friday 25 June 2021 beginning by 9:00/ Pátek 25. 6. 2021 od 9:00

First half in English / ..a konec v češtině

Online

Víte, co je kaskádové financování, které v rámci evropských projektů poskytuje „finanční podporu pro třetí strany“? A věděli jste, že s jeho pomocí můžete efektivně, rychle, s minimální administrativou a komplikacemi pro Vaše cashflow digitálně upgradovat svůj podnik v nejrůznějších oblastech?

V zapojení do evropských projektů kaskádového financování firmám pomáhají zejména digitální inovační huby, jichž je v Česku aktuálně oficiálně registrováno celkem 11.

Sdružení CzechInno je imanentní součástí dvou z nich – Hubu pro digitální inovace (H4DI) se sídlem v Praze a brněnského  Cybersecurity Innovation Hubu, s dalšími úzce spolupracuje.

Protože máme zájem povzbudit české firmy, aby se aktivněji účastnily evropských výzev kaskádového financování, pořádáme společně tento webinář, na němž se dozvíte:

 • Jaký je základní princip kaskádového financování, jaké jsou jeho výhody a rozdíly oproti přímé účasti v národních i evropských programech, z nichž firmy obvykle čerpají prostředky na svůj digitální rozvoj?
 • Které projektové sítě aktuálně fungují v Evropě a jak se jejich mapa změní po spuštění nových programů Digital Europe a Horizon Europe?
 • A jaké zcela konkrétní výzvy jsou aktuálně pro malé a střední firmy otevřené nebo se připravují?

V programu vystoupí:

 • Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno, ambasadorka projektu DIHNET, koordinátorka Hubu pro digitální inovace a odborná spolupracovnice Cybersecurity Innovation Hubu
 • Martin Palkovič, koordinátor projektu TETRAMAX na VUT Brno
 • Julia Colomer, koordinátorka implementace projektu DIH-World na
 • Zástupci projektů BOWI, RIMA a DIHNET
 • Dostatek prostoru bude i na diskuzi s účastníky

Do you know what is cascade funding providing „financial support for third parties“ within European projects? And did you know that, with its help, you can digitally upgrade your business in various areas efficiently, quickly, with minimum of administration and complications for your cash flow?

Among other players, especially Digital Innovation Hubs, of which a total of 11 are currently officially registered in the Czech Republic, help companies to get involved in European cascade financing projects.

The CzechInno Association is an immanent part of two of them – the Hub for Digital Innovations (H4DI) based in Prague and the Brno Cybersecurity Innovation Hub

and also cooperates closely with the other DIHs in CZ as well as abroad.

As we are all interested to encourage SMEs to participate more actively in the European challenges of cascading financing, we are together organizing this webinar, where you will learn:

 • What is the basic principle of cascading financing, what are its advantages and differences compared to direct participation in national and European programs, from which companies usually draw funds for their digital development?
 • Which project networks are currently operating in Europe and how will their map change after the launch of the new Digital Europe and Horizon Europe programs?
 • And which specific challenges and open calls are currently open or under preparation for SMEs?

 

The program will feature:

 • Tereza Šamanová, Executive Director of the CzechInno Association, Ambasador of the DIHNET Project, Coordinator of the Hub for Digital Innovations and expert collaborator of the Cybersecurity Innovation Hub
 • Martin Palkovič, coordinator of the TETRAMAX Project implementation at Brno University of Technology
 • Julia Colomer, DIH-World project implementation coordinator at
 • Representatives of the BOWI, RIMA and DIHNET projects
 • There will also be enough space for discussion with you – our participants.

Akreditujte se již nyní