Informace o zpracování a ochraně osobních údajů pro zákazníky, klienty a partnery sdružení CzechInno („Zásady ochrany osobních údajů“)

ÚVOD

Ve sdružení CzechInno považujeme ochranu soukromí a osobních údajů našich klientů za prvořadou prioritu.

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) vysvětlují, jakým způsobem a v jakém rozsahu může CzechInno, zájmové sdružení právnických osob (dále jen „CzechInno“) jakožto provozovatel webových stránek www.czechinno.cz a www.ceeinno.eu shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje. Dále zde naleznete informace o právech, která máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

Základní principy zpracování – obecné prohlášení o ochraně osobních údajů

 • Vaše osobní údaje budeme vždy zpracovávat korektně a zákonným a transparentním způsobem. Při shromažďování Vašich osobních údajů Vás budeme informovat o každém příslušném údaji a oznámení ohledně tohoto shromažďování a postupech a zejména pak o účelu zpracování a příjemcích těchto údajů.
 • Vaše osobní údaje budou shromažďovány pouze pro konkrétní, výslovně stanovené a zákonné účely a způsobem, který je s těmito účely slučitelný.
 • Shromažďované údaje budou odpovídající, relevantní a nebudou nadbytečné s ohledem na účel, pro který jsou shromažďovány.
 • Zpracovávané údaje budou přesné, úplné a v případě potřeby aktualizované.
 • Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu, která nepřesáhne dobu nutnou pro splnění účelu, pro něž jsou údaje shromažďovány a zpracovávány.
 • Realizací přiměřených bezpečnostních technických a organizačních opatření zajistíme bezpečnost, integritu a důvěrnost Vašich osobních údajů.

Které právní předpisy se použijí

Při zpracování osobních údajů dbáme na dodržování příslušných právních předpisů, které se týkají ochrany osobních údajů, tedy zejména:

 • platné právní úpravy obsažené v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), které nabývá účinnosti k 25. květnu 2018;
 • zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů;

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekty údajů (aneb čí osobní údaje zpracováváme)

V souvislosti s realizací svých projektů a pořádání svých akcí zpracovává CzechInno (jakožto tzv. správce osobních údajů) osobní údaje svých zákazníků, účastníků akcí, objednatelů služeb, partnerů a dalších osob.

Osobní údaje (které osobní údaje zpracováváme a z kterých zdrojů pocházejí)

„Osobní údaje“ jsou jakékoli informace, které jsou s Vámi, jakožto fyzickou osobou, spojeny (mohou to být například kontaktní údaje, platební údaje, údaje o Vaší účasti na našich akcích nebo zapojení do našich projektů aj). Vždy zpracováváme jen údaje, které jsou přiměřené, relevantní a nezbytné s ohledem na účel, pro který je zpracováváme. Naopak nikdy neshromažďujeme citlivé osobní údaje (tzv. osobní údaje zvláštních kategorií) našich zákazníků, návštěvníků našich akcí a partnerů.

Osobní údaje získáváme přímo od Vás jakožto subjektu údajů (ať už tím, že nám je sdělíte při registraci nebo na základě Vašeho využívání našich služeb), dále od třetích osob a případně z veřejných evidencí. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nicméně bez získání některých údajů není poskytnutí našich služeb možné (přihlašovací údaje, údaje o provedení platby aj.).

CzechInno shromažďuje a zpracovává osobní údaje:

(1) osobní údaje účastníků akcí

 • účel: přihlášení se na akci nebo do projektu a účast na akci nebo účast v projektu, včetně všech souvisejících aktivit (zejm. vyhodnocení skutečné přítomnosti na akci, hodnocení přihlášky do projektu a k účasti na aktivitách platformy)
 • právní titul zpracování: plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je účastník akce nebo projektu (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), případně oprávněný zájem CzechInno jako správce nebo třetí strany – některého z našich partnerů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
 • rozsah osobních údajů: identifikační údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa, informace o funkci, telefonní číslo), informace o akcích nebo projektech, do kterých se přihlašujete, hodnocení Vaší úspěšnosti, strukturovaná korespondence a jiná komunikace se subjektem
 • doba zpracování: 3 roky od ukončení kurzu;

 

(2) osobní údaje objednatelů a dalších osob, které hradí účastnické poplatky za účast na našich akcích nebo v našich projektech:

 • účel: zúčtování přihlašovacího poplatku
 • rozsah osobních údajů: identifikační údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa, funkce a firma, telefonní číslo), informace o zakoupených vstupenkách na akce nebo uhrazených přihlašovacích poplatcích do projektů, jméno a příjmení osob, které se účasti na akcích nebo v projektech přihlásily, informace o platbách a fakturační údaje
 • právní titul zpracování: plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je objednatel jako subjekt údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
 • doba zpracování: 10 let od ukončení kurzu;

(3) Vaši e-mailovou adresu můžeme používat k tomu, abychom Vás formou obchodních sdělení informovali o dalších službách, které nabízíme, (ledaže jste takovéto využití Vaší e-mailové adresy původně odmítli). Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu je naším oprávněným zájmem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Možnost odmítnout zasílání obchodních sdělení máte kdykoliv – v zasílaných zprávách Vám jednoduše připomeneme jak;

(4) účetní a daňové doklady, kterými poskytované služby vyúčtováváme, mohou též obsahovat některé osobní údaje (např. jméno a příjmení objednatele, účastníka, typ poskytnuté služby). Tyto doklady uchováváme pouze pro účely splnění povinností stanovených relevantními účetními a daňovými právními předpisy, po dobu uloženou těmito předpisy;

(5) další účely slučitelné s účely, pro které byly osobní údaje shromážděny (potřebné pro výkon a obhajobu právních nároků).

 

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů (aneb kdo má přístup k osobním údajům?)

Neprodáváme ani jinak neposkytujeme Vaše osobní údaje jiným komerčním subjektům. Jedinou výjimku tvoří sdělení Vašeho jména, funkce, firmy a e-mailové adresy na žádost některému z našich partnerů, kteří finančně participují na našich akcích a projektech a je tedy jejich oprávněným zájmem mít přesné informace o tom, které osoby se těchto akcí a projektů zúčastnily.

Osobní údaje zpracovává přímo správce (CzechInno) nebo jeho smluvní zpracovatel (externí správce webových stránek), kteří rovněž poskytují dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů. Zpracování osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech. Aktuálně je zpracovatelem osobních údajů Kamil Teplý.

Osobní údaje mohou být předávány ke zpracování v rámci Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru (např. zpracovatelům). V souladu s právními předpisy mohou být osobní údaje předávány i do zemí mimo Evropskou unii, resp. Evropský hospodářský prostor. Aktuálně nejsou Vaše osobní údaje předávány do žádných států EU ani mimo EU.

Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům nebo jiným subjektům v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem).

Osobní údaje mohou být předány partnerům našich akcí a projektů za účelem jejich informování o účastnících akcí a projektů, na nichž tito partneři finančně participují. Aktuální výčet našich partnerů je uveden vždy na webové stránce/záložce příslušného projektu. V rámci naplňování svého oprávněného zájmu Vám mohou naši partneři zasílat svá obchodní sdělení. Možnost vyjádřit svůj nesouhlas s poskytnutím Vašich údajů partnerům sdružení CzechInno a jeho akcí a projektů máte kdykoli – v zasílaných zprávách Vám jednoduše připomeneme jak.

 

Jakým způsobem zajišťuje CzechInno ochranu osobních údajů?

Uplatňujeme opatření nezbytná k bezpečnému uchování informací v elektronické nebo fyzické podobě, a k zabránění neoprávněnému přístupu, změnám či zveřejnění informací. Naše zásady zabezpečení informací jsou podporovány řadou bezpečnostních standardů, procesů a postupů. Informace ukládáme v prostorách s omezeným přístupem nebo v elektronických databázích vyžadujících přihlašovací údaje a hesla. Požadujeme, aby poskytovatelé našich datových úložišť a jiní zpracovatelé splňovali příslušné standardy průmyslového zabezpečení. Všichni partneři, zaměstnanci a poskytovatelé služeb, kteří mají přístup k důvěrným informacím, podléhají povinnosti mlčenlivosti.

JAKÁ PRÁVA MÁTE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Řádné zpracování a ochrana Vašich osobních údajů jsou pro nás jednou z nejvyšších priorit. CzechInno zpracovává Vaše osobní údaje vždy v souladu s právními předpisy a ze zákonných důvodů. Pokud byste chtěli využít kteréhokoli z Vašich práv, kontaktujte nás, prosím, na níže uvedené adrese.

Právo odvolat souhlas v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu

Zpracováváme-li ve zcela výjimečných případech Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, můžete takový souhlas kdykoli bez jakýchkoli vícenákladů odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Odvolat souhlas lze kdykoli písemně zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní adresu CzechInno uvedenou níže, a to bez jakýchkoli následků pro naše společné stávající anebo budoucí smluvní vztahy.

Právo na přístup

Jakožto subjekt údajů máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím ohledně zpracování. Dále máte právo požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, které se Vás týkají.

Právo na opravu

Informace, které o Vás zpracováváme, by měly být aktuální a přesné. Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, případně doplnili neúplné osobní údaje. Informujte nás, prosím, o všech změnách týkajících se Vašich osobních údajů na níže uvedené adrese.

Právo na výmaz

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • odvoláte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a na naší straně neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování,
 • vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a na naší straně neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění naší právní povinnosti,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Výše uvedené podmínky se neuplatní, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné:

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace
 • pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je jsme pověřeni;
 • z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování; nebo
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 Právo na omezení zpracování

Jakožto subjekt údajů máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů pokud:

 • popíráte přesnost osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost Vašich osobních údajů ověřit;
 • zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale Vy odmítáte jejich výmaz a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • zpracování Vašich osobních údajů již není z naší strany potřebné, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo
 • jste vznesli námitku proti zpracování z důvodu rozhodování pouze na základě automatizovaného zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování omezeno na základě některého z výše uvedených důvodů, mohou být dotčené osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. O zrušení omezení zpracování Vašich osobních údajů jsme povinni Vás předem informovat.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytl(a) na základě souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci nebo je-li to technicky proveditelné pověřit předáním osobních údajů druhému správci nás. Výkonem práva na přenositelnost osobních údajů není dotčeno Vaše právo na výmaz osobních údajů.

 Právo vznést námitku proti zpracování

Je-li zpracování prováděno pro účely oprávněných zájmů sdružení CzechInno či třetí strany, včetně souvisejícího profilování, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu (včetně profilování), máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a Vaše osobní údaje nebudou již pro tyto účely zpracovávány.

Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (včetně profilování)

Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (včetně profilování), které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás jinak významně dotýkalo. Nemusíte se bát, při zpracování osobních údajů ze strany sdružení CzechInno nedochází k použití Vašich osobních údajů k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.

 

KONTAKTY A DALŠÍ INFORMACE

Správce osobních údajů:

CzechInno, zájmové sdružení právnických osob

se sídlem Dukelských hrdinů 29, 170 00  Praha 7 – Holešovice

IČ: 725 39 275

Telefon: +420 608 86 86 56

E-mail: office@czechinno.cz

Organizace nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete rovněž obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, www: https://www.uoou.cz.

Tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně přezkoumáváme a vyhrazujeme si právo na jejich případnou změnu.

Poslední aktualizace: květen 2018.