Brno, 20. března 2024 – V CyberCampusu CZ se dnes konala v pořadí již pátá – tentokrát česko-rakouská – informační, kontaktní a networkingová akce z cyklu EDIH Twister. Jejím cílem akce bylo informovat o Evropských centrech pro digitální inovace (EDIH) a jejich službách na podporu digitální transformace malých a středních firem a veřejných organizací.

Akci navštívilo na 50 účastníků z řad firem, veřejných organizací, akademické sféry a státní správy.

Dopolední program zahájili Petr Očko, vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, který přiblížil důvod zřízení EDIH a jejich úlohu v digitální transformaci podniků i veřejných organizací – tím je zejména posílení jejich konkurenceschopnosti a odolnosti při čelení novým výzvám, jako jsou ekonomické a sociální turbulence. 

V následujícím programu byly nejprve představeny česká a rakouská síť EDIH, kterou z české strany tvoří 6 konsorcií, z rakouské pak čtyři, která dohromady čítají téměř stovku partnerů z řad akademických a výzkumných organizací, organizací na podporu inovací v podnikání i veřejné sféře i soukromých subjektů. Jejich společným cílem je napomáhat úspěšné digitální transformaci malých a středních podniků i veřejných organizací v našich zemích – české EDIH jsou při poskytování svých služeb limitovány na území ČR, naopak ty rakouské mohou působit i v zahraničí, Česko nevyjímaje. 

Úvodní prezentace přednesli Tereza Šamanová za českou síť EDIH a manažerka EDIH Cybersecurity Innovation Hub, z rakouské strany síť představil v zastoupení koordinátora rakouské národní sítě Franze Sümecze Roland Sommer z EDIH AI5Production. 

Následovala desítka prezentací českých a rakouských EDIH k jejich službám a zejména konkrétním příkladům úspěšně obsloužených firem i organizací od českých a rakouských EDIH: 

  • Cybersecurity Innovation Hub se sídlem v Brně a specializací na kyberbezpečnost, který reprezentoval Jakub Čegan s nabídkou komplexních služeb Kybernetického polygonu KYPO,
  • EDIH CTU se sídlem v Praze a specializací na oblast umělé inteligence, který reprezentoval David Pešek,
  • EDIH-DIGIMAT s centrálou v Kuřimi a specializací na oblast chytré výroby, jehož mluvčím byl Radomír Zbožínek,
  • EDIH Ostrava se sídlem v Ostravě a zaměřením na oblast superpočítání, ale také obecné digitalizace firem v Moravskoslezském kraji a přilehlých regionech,
  • EDIH NorthEast z Liberce, který řeší obecnou digitalizaci malých a středních firem i veřejných organizací zejména z Libereckého a Královéhradeckého kraje, 
  • EDIH Brain4Industry se sídlem v Dolních Břežanech, který pomáhá výrobním firmám s integrací pokročilých technologií jako je 3D tisk nebo laserové obrábění,
  • EDIH AI5Productioned z Vídně, který podporuje chytrou průmyslovou výrobu prostřednictvím prosazování kombinace chytrých technologií,
  • EDIH Applied CPS se sídlem v Grazu, který se specializuje na podporu využívání kyberfyzických systémů a IoT i testování tzv. weareables – nositelné elektroniky – v praxi malých a středních firem, 
  • EDIH Crowd in Motion ze Salcburku, který podporuje svými službami firmy aktivní v oblasti turistiky a sportu a veřejné organizace v jejich službách na podporu regionálního rozvoje.

Dvě následující panelové diskuze se zaměřily na nástroje digitální transformace, které firmy a veřejné orgány už osvojily, a na to, jak jim EDIH mohou pomoci s dalším rozvojem v této oblasti. Diskutovalo se také o možnostech česko-rakouské spolupráce v oblasti pokročilé digitalizace.

Odpoledne proběhly komentované prohlídky KYPO kybernetického polygonu a RICAIP testbedu, který je součástí infrastruktury EDIH-DIGIMAT na CEITEC.

Samozřejmou návazností akce je posílení česko-rakouské spolupráce, na jejich dalších bodech se přítomné EDIH již na této první společné akci shodly: proběhnou vzájemné studijní návštěvy, bude koncipován česko-rakouský program vzájemných exkurzí a poznávacích návštěv i pro klienty z řad firem a veřejných organizací spojené s dalšími informačními a networkingovými akce pro malé a střední firmy i veřejné organizace. 

Již zafixovaným termínem pro pokračování spolupráce je pražský Smart Business Festival CZ 2024, který proběhne ve dnech 22. – 23. 10. letošního roku v Praze.

 

Kontakt pro novináře:

David Kratochvíl
předseda řídicího výboru sdružení CzechInno
kratochvil@czechinno.cz, tel. +420 774 220 272

Tereza Šamanová
výkonná ředitelka sdružení CzechInno a koordinátorka EDIH CyberSecurity Hub
samanova@czechinno.cz, tel. +420 723 074 150

 

O Evropských centrech pro digitální inovace (EDIH):

Evropská centra pro digitální inovace (EDIH) jsou nezisková konsorcia, která napomáhají svými standardizovanými službami malým a středním firmám a veřejným organizacím v úspěšné digitální transformaci. V letech 2022 a 2023 vybrala Evropská komise v Česku šest a v Rakousku čtyři Evropská centra pro digitální inovace (EDIH, jimž poskytla dotaci z programu Digitální Evropa. Více o tematice na webu Evropské komise, v mapě DIH a nově vybraných EDIH či webové stránce celoevropské sítě EDIHů.

O CyberSecurity Hubu: 

CyberSecurity Hub je zapsaným ústavem vzniknuvším v roce 2020 za účelem propojení odborných kapacit a realizace společných projektů tří velkých českých univerzit – Masarykovy univerzity, Českého vysokého učení technického v Praze a Vysokého učení technického v Brně – v oblasti kyberbezpečnosti. CyberSecurity Hub, z.ú. je koordinátorem projektu EDIH CIH (Cybersecurity Innovation Hub), provozovatelem vědeckých parků CERIT I + II a významným hráčem v evropských strukturách v oblasti kyberbezpečnosti i bezpečnosti budoucích kvantových počítačů. 

O sdružení CzechInno: 

Sdružení CzechInno (CzechInno, z.s.p.o.) je česká nevládní nezisková organizace založená v r. 2011 k podpoře inovačního podnikání, která působí v roli inovačního matchmakera propojujícího ve svých projektech soukromou, veřejnou a akademickou sféru. Od r. 2015 se specificky zaměřuje na témata související s implementací digitálních inovací  a pokročilých digitálních technologií do podnikatelské praxí, veřejných organizací  i běžného života.

V r. 2017 se CzechInno stalo zakladatelem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, která ke květnu 2023 sdružuje více než 150 aktérů v oblasti digitálních inovací ze středoevropského regionu i z dalších zemí, kteří v rámci platformy spolupracují na konkrétních projektech ke zvýšení digitální zralosti podnikání i společnosti. Součástí platformy jsou mj. i všechny oficiálně registrované české digitální inovační huby (centra pro digitální inovace), spoluzakladatelem a partnerem dvou z nich – Hubu pro digitální inovace se sídlem v Praze a Cybersecurity Innovation Hubu se sídlem v Brně – je i sdružení CzechInno.

CzechInno je již od r. 2017 tradičním organizátorem osvětových roadshow na podporu meziregionálního sdílení dobrých praxí a komunikace v oblasti digitálních inovací, letos se pod titulem Digitální inovace 2023 aneb Úspěšná proměna českých firem v podniky budoucnosti, v jejímž rámci aktuálně s regionálními aktéry debatuje tematiku environmentálních, sociálních a ekonomických aspektů pokročilé digitalizace. Od roku 2023 také pod názvem EDIH Twister CzechInno zahájilo sérii přeshraničních akcí zaměřených na bližší seznámení konsorcií EDIH (Evropských center pro digitální inovace) v Česku a jeho sousedních zemích s cílem zkvalitnit nabídku služeb na podporu digitální transformace pro klienty – zejména malé a střední firmy – v zapojených zemích a propojit nabídku služeb regionálních ekosystémů, národních hráčů a evropských sítí na podporu digitální transformace. 

Spoluorganizátory páté – česko-rakouské – přeshraniční akce z cyklu EDIH Twister byly české EDIH CyberseSecurity Hub (CIH), EDIH Českého vysokého učení technického v Praze (EDIH CTU), EDIH Ostrava, EDIH Brain4Industry, EDIH DIGIMAT a EDIH Severní a Východní Čechy (NEB) a rakouský EDIH AI5Production.