Praha, 7. září 2023 Na Podnikatelském a inovačním centru hlavního města Prahy dnes partneři Evropského centra pro digitální inovace (EDIH) Cybersecurity Innovation Hub představili poprvé veřejně komplexní služby svého projektu určené malým a středním firmám i veřejným organizacím. Jde o škálu služeb od testování kyberbezpečnostní odolnosti sítí a zařízení, vzdělávací aktivity pro běžné uživatele i cvičení pro kyberbezpečnostní specialisty až po konzultace s cílem vyhodnotit aktuální kyberbezpečnostní úroveň firem i organizací a navrhnout její zlepšení. Cybersecurity Innovation Hub je jedním ze šesti českých EDIH a v Česku jediným se specializací na kyberbezpečnost a jeho služby jsou díky dotaci z programů Digitální Evropa a z Národního plánu obnovy zcela bezplatné. 

Koordinátorem projektu je zapsaný ústav CyberSecurity Hub – jedinečné uskupení spoluzaložené třemi českými univerzitami (Masarykovou univerzitou, Českým vysokým učením technickým v Praze a Vysokým učením technickým v Brně) s cílem propojit jejich vzdělávací a výzkumné aktivity v oblasti kyberbezpečnosti. Partnery Cybersecurity Innovation Hubu jsou krom koordinátora projektu a jeho tří spoluzakladatelských akademických institucí dále i sdružení CzechInno, které také bylo také jedném z hlavních organizátorů včerejší akce, Technologické centrum Praha, Regionální hospodářská komora v Brně, Industry Cluster 4.0 a Network Security Monitoring Cluster. 

Cybersecurity Innovation Hub vznikl v roce 2018 jako reakce na stále se zintenzivňující potřebu posilování kyberbezpečnosti i v těch nejmenších firmách a organizacích, v návaznosti na zřízení Národního centra kompetence pro kyberbezpečnost a realizaci řady dalších národních i mezinárodních projektů na podporu kyberbezpečnostního výzkumu a vzdělávání,“ říká k důvodům založení EDIHu jeho koordinátor Tomáš Pitner. „Své mnohaleté zkušenosti ze spolupráce v rámci výzkumu, se státem, většími firmami a také mezinárodními organizacemi tak v EDIHu zúročujeme a s pomocí našich partnerů, kteří naopak mají dlouholetou historii komunikace s malými a středními firmami a menšími veřejnými organizacemi, transformujeme v nové služby našeho EDIHu. Ten má ambice oslovit i ty nejmenší firmy a nabídnout jim ve srozumitelné a uchopitelné formě pomoc při posunu úrovně jejich odolnosti vůči útokům i neúmyslným škodám na jejich informacích a zařízeních,“ doplňuje Tomáš Pitner. 

Cybersecurity Innovation Hub (CIH) nabízí služby seřazené do základní standardizované čtyřpilířové struktury, která je u všech EDIHů podobná – v případě CIH se však velmi silně zaměřuje na oblast kyberbezpečnosti: 

Jelikož do konsorcia zapojené univerzity disponují unikátními infrastrukturami určenými k testování odolnosti sítí a zařízení a poskytování platforem i scénářů pro cvičení kyberbezpečnosti, bylo nasnadě je v rámci EDIHu nabídnout i skupině malých a středních firem či menších veřejných organizacích, které prozatím míjely aktivity jako kybernetický polygon KYPO, kybernetická aréna VUT Brno s názvem BUTCA nebo virtuální prostředí určené k simulaci útoků na sítě a zařízení s využitím jejich digitálních dvojčat, které nabízí Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Všechny tyto možnosti jsou však nově k dispozici i jim, a to s pomocí kvalifikovaných poradců a průvodců EDIHu Cybersecurity Innovation Hub.

Z druhé strany se pak CIH zabývá i poradenstvím zaměřeným jak na digitální transformaci a podporu přepracování obchodních modelů firem na udržitelnější a odolnější. Technologické centrum Praha jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika má v této oblasti dlouholeté zkušenosti a v rámci EDIHu je klientům k dispozici pro konzultaci nových byznysových příležitostí a poradenství při možném čerpání dotací z národních i evropských programů včetně v Česku dosud nepříliš známého kaskádového financování, které firmám se zjednodušenou administrativou a při minimalizaci vicenákladů umožňují zapojit se do evropských programů, které podporují experimenty s digitálními technologiemi. 

Další důležitý pilíř služeb EDIH CIH tvoří vzdělávací systémy se zaměřením na běžné uživatele – tzv. low-end školení určená k podpoře základního povědomí o oblasti informační bezpečnosti – i kyberbezpečnostní a vzdělávací specialisty – a to formou cvičení na kybernetickém polygonu nebo např. služby train the trainer. Ta je určena kyberbezpečnostním školitelům na firmách a organizacích a nabízí jim virtuální prostředí kybernetického polygonu KYPO k vytvoření vlastních sektorově či tematicky zaměřených školení. 

EDIH CIH se zabývá rovněž zevrubným hodnocením kyberbezpečnostní úrovně firem a organizací včetně následné konzultační podpory při odstraňování zjištěných nedostatků a mezer ve fyzické i kybernetické bezpečnosti organizací. K tomu účelu nabízí jednak základní hodnocení digitální zralosti a následně i prvotní a zevrubné vyhodnocení úrovně informační a kybernetické bezpečnosti. Na tyto úvodní služby CIH pak svými službami navazují implementační partneři, kteří klientům pomohou prostřednictvím série prakticky zaměřených kroků posunout se výše na žebříčku digitální zralosti i kybernetické připravenosti.

Díky podpoře z programu Digitální Evropa a z Národního plánu obnovy jsou veškeré služby EDIH CIH pro koncové klienty bezplatné. Pro více informací o nich je možné navštívit web projektu www.cybersecurityhub.cz nebo obracet se na kontaktní osoby EDIHu: 

Prof. Tomáš Pitner, koordinátor EDIH CIH a akademický ředitel: pitner@cshub.cz

Mgr. Tereza Šamanová, ředitelka EDIH CIH pro vnější vztahy: samanova@cshub.cz.

O Evropských centrech pro digitální inovace (EDIH):

Evropská centra pro digitální inovace (EDIH) jsou nezisková konsorcia, která napomáhají svými standardizovanými službami malým a středním firmám a veřejným organizacím v úspěšné digitální transformaci. V letech 2022 a 2023 vybrala Evropská komise v Česku šest Evropských center pro digitální inovace, jimž poskytla dotaci z programu Digitální Evropa, které následně získaly doplňkové financování z Národního plánu obnovy. Všechny EDIH v ČR i ostatních evropských zemích postupně začínají poskytovat své služby, více o tematice na webu Evropské komise v mapě nově vybraných EDIH či webové stránce celoevropské sítě EDIHů.

O CyberSecurity Hubu: 

CyberSecurity Hub, z.ú., je zapsaným ústavem vzniknuvším v roce 2020 za účelem propojení odborných kapacit a realizace společných projektů tří velkých českých univerzit – Masarykovy univerzity, Českého vysokého učení technického v Praze a Vysokého učení technického v Brně – v oblasti kyberbezpečnosti. CyberSecurity Hub, z.ú. je koordinátorem projektu EDIH CIH (Cybersecurity Innovation Hub), provozovatelem vědeckých parků CERIT I + II a významným hráčem v evropských strukturách v oblasti kyberbezpečnosti i bezpečnosti budoucích kvantových počítačů. 

O sdružení CzechInno: 

Sdružení CzechInno (CzechInno, z.s.p.o.) je česká nevládní nezisková organizace založená v r. 2011 k podpoře inovačního podnikání, která působí v roli inovačního matchmakera propojujícího ve svých projektech soukromou, veřejnou a akademickou sféru. Od r. 2015 se specificky zaměřuje na témata související s implementací digitálních inovací  a pokročilých digitálních technologií do podnikatelské praxí, veřejných organizací  i běžného života.

V r. 2017 se CzechInno stalo zakladatelem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, která ke květnu 2023 sdružuje více než 150 aktérů v oblasti digitálních inovací ze středoevropského regionu i z dalších zemí, kteří v rámci platformy spolupracují na konkrétních projektech ke zvýšení digitální zralosti podnikání i společnosti. Součástí platformy jsou mj. i všechny oficiálně registrované české digitální inovační huby (centra pro digitální inovace), spoluzakladatelem a partnerem dvou z nich – Hubu pro digitální inovace se sídlem v Praze a Cybersecurity Innovation Hubu se sídlem v Brně – je i sdružení CzechInno.

CzechInno je již od r. 2017 tradičním organizátorem osvětových roadshow na podporu meziregionálního sdílení dobrých praxí a komunikace v oblasti digitálních inovací, letos se pod titulem Digitální inovace 2023 aneb Úspěšná proměna českých firem v podniky budoucnosti, v jejímž rámci aktuálně s regionálními aktéry debatuje tematiku environmentálních, sociálních a ekonomických aspektů pokročilé digitalizace. Od roku 2023 také pod názvem EDIH Twister CzechInno zahájilo sérii přeshraničních akcí zaměřených na bližší seznámení konsorcií EDIH (Evropských center pro digitální inovace) v Česku a jeho sousedních zemích s cílem zkvalitnit nabídku služeb na podporu digitální transformace pro klienty – zejména malé a střední firmy – v zapojených zemích a propojit nabídku služeb regionálních ekosystémů, národních hráčů a evropských sítí na podporu digitální transformace. 

Spoluorganizátory první regionální akce z cyklu Cybersecurity byli také ostatní partneři EDIH Cybersecurity Innovation Hub. 

Projekt Cybersecurity Innovation Hub je realizován s podporou Evropské unie (program Digitální Evropa) a z Národního plánu obnovy ČR.