Česká exportní banka

Česká exportní banka, a.s. (ČEB) je specializovaná bankovní instituce založená v roce 1995, určená pro státní podporu vývozu, přímo a nepřímo vlastněná státem. ČEB tvoří nedílnou součást systému státní podpory exportu a ekonomické diplomacie České republiky.

Posláním ČEB je poskytovat finanční služby související s vývozem, podporovat český export bez ohledu na velikost kontraktu, budovat povědomí o České republice ve světě, a tím posilovat konkurenceschopnost České republiky.

Generální odborný partner Smart Export Fóra 2021

Britské velvyslanectví v Praze

Britské velvyslanectví v Praze je zodpovědné za rozvoj a udržování vztahů mezi Spojeným královstvím a Českou republikou. Snažíme se rozvíjet naše společné zájmy v NATO a OSN, podporovat obchod a investice a zlepšovat obranyschopnost prostřednictvím Britského armádního poradního a výcvikového týmu (BMATT CZ).

Partnerem projektu je britské velvyslanectví v Praze

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

​Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky je ústřední orgán státní správy pro státní politiku v oblasti průmyslu, obchodu, surovin a ekonomických vztahů vůči zahraničí.

Technologické centrum AV ČR

Technologické centrum AV ČR podporuje zapojení České republiky do Evropského výzkumného prostoru, připravuje analytické a koncepční studie pro výzkum a inovace, uskutečňuje mezinárodní technologický transfer a podporuje vznik a rozvoj inovačních firem.

České Radiokomunikace a.s.

Je poskytovatelem unikátní televizní, rozhlasové a internetové infrastruktury, která umožňuje zákazníkům kvalitně doručovat mediální obsah. Převádí technologické trendy do inovativních mediálních, telekomunikačních a IT infrastrukturních služeb, které zákazníkům přinášejí hodnotu.

Technologická agentura ČR

Technologická agentura ČR je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Ustavení TA ČR bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací. Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů.

Společnost vědeckotechnických parků ČR

Termín vědeckotechnické parky (VTP) je v podmínkách České republiky používán od roku 1990 souhrnně pro všechny druhy parků (center). Vědeckotechnické parky se profilují především do tří hlavních typů:

  • vědecký park (centrum)
  • technologický park (centrum)
  • podnikatelské a inovační centrum (mezi nimi členové sítě European Business and Innovation Centre Network – BIC)

Enterprise Europe Network

Pomáhá malým a středním podnikům se vstupem na zahraniční trhy. S nalezením obchodních příležitostí a partnerů ve více než 60 zemích světa. Služby světové sítě Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou komisí z programu COSME a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Businessinfo.cz

Prvotním impulsem pro vznik portálu BusinessInfo.cz byla roztříštěnost informací poskytovaných státní správou. Před vznikem portálu v roce 2001 podnikatel musel projít až několik desítek www stránek, aby našel odpověď na své otázky týkající se zdánlivě uzavřeného tématu, jakým je postup při založení podniku či exportu zboží. Chyběl zde ucelený systém a propracovaný způsob prezentace informací a služeb, který by byl pro podnikatele a exportéry jednoduchým a rychlým způsobem dosažitelný.

Komerční banka a.s.

Komerční banka, a. s. je bankovní instituce působící na českém kapitálovém trhu. V Česku obsluhuje přibližně 1,7 milionu zákazníků.

Elektrotechnická asociace ČR

Elektrotechnická asociace České republiky (ElA) byla založena v lednu 1992 jako ekonomicky i právně samostatný zaměstnavatelský a podnikatelský svaz. Asociace sdružuje právnické i fyzické osoby elektronického a elektrotechnického průmyslu a též subjekty, které mají s elektrotechnickým průmyslem společné zájmy. Asociace hájí zájmy zaměstnavatelů na principech podnikatelské demokracie.

Časopis Inovační podnikání

Odborný časopis je určen pro subjekty v rámci Systému inovačního podnikání v ČR a pro účastníky inovačního procesu – „vymyslet, vyrobit, prodat“ s cílem prezentovat systém VaVaI a dosahované výsledky v tuzemsku a v zahraničí.

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání České republiky, z.s. plní od 23.6.1993 úlohu nevládní organizace v oblasti inovačního podnikání.

averia.news

Nezávislé vydavatelství profesionálních online a tištěných časopisů.