info@czechinno.cz

w

+420 608 86 86 56

EDIH Twister Vol. III

     Česko & východ Německa

Tschechien & Ostteil Deutschlands

Česko-německá informační, kontaktní a networkingová akce s představením služeb Evropských center pro digitální inovace (EDIH) a jejich partnerů na podporu digitální transformace malých a středních firem v česko-německém příhraničí

Tschechisch – Deutsch Informations-, Kontakt- und Networking-Veranstaltung mit Vorstellung der European Digital Innovation Hubs zur Unterstützung der digitalen Transformation von Unternehmen

ICUK Space Hradební, Inovační centrum Ústeckého kraje, Velká Hradební 2800, Ústí nad Labem

Innovationszentrum der Region Ústí (ICUK Space Hradebni), Velka Hradebni Str. 2800, Usti nad Labem, CZ

21. 9. 2023

PROGRAM AKCE 

8:30 – 9:00

Registrace, ranní káva

9:00 – 9:15

 

Úvodní slova hostitelů akce

Jan Wedlich, zástupce ředitele Inovačního centra Ústeckého kraje

9:15 – 9:30

DIH, EDIH a další sítě na podporu digitální transformace malých a středních firem: kdo jsme a kde nás najdete

Tereza Šamanová, CzechInno, EDIH CIH a česká síť Evropských center pro digitální inovace

Maximilian Wunsch, EDIH BMH a německá síť Evropských center pro digitální inovace

9:30 – 11:00

EDIHy, technologie a byznysová podpora – perspektivy pro malé a střední firmy

Soubor krátkých prezentací českých a německých EDIH následovaný diskuzí speakerů s účastníky

David Pešek, EDIH ČVUT (Praha)

Tomáš Pitner, Cybersecurity Innovation Hub (Brno) 

Zdeňka Doležalová, EDIH NEB (Liberec)    

Sebastian Wenz, EDIH Saxony (Leipzig)

Carsten Heintze, EDIH pro_digital (Wildau)

Maximilian Wunsch, EDIH BMH (Weimar) 

11:00 – 11:15

Networkingová pauza

11:15 – 12:00

EDIHy a další sítě na podporu podnikání

 

Soubor krátkých prezentací českých a německých partnerů následovaný diskuzí speakerů s účastníky

Petr Hladík, Technologické centrum Praha a EEN Česká republika 

Petr Achs, Inovační centrum Ústeckého kraje a DIH ICUK  

Marina Henniger, STIFT Thüringen a EEN Durynsko              

12:00 – 12:20

Tematické skupinové diskuze

Dvě paralelní diskuze k tematice vzájemného propojení služeb zúčastněných EDIH, DIH a dalších partnerů a perspektivám spolupráce se zúčastněnými firmami (pracovním jazykem této části programu je angličtina)

Technologie: jak mohou české a německé EDIH nejlépe pomoci technologickému rozvoji malých a středních firem?

Jak se potkává nabídka s očekáváním?

Byznysový rozvoj: jak mohou české a německé EDIH a jejich partneři nejlépe napomoci zvýšení konkurenceschopnosti firem? Co firmy potřebují a jak jim nejlépe můžeme pomoci?

12:20 – 13:00

Lehký networkingový oběd

13:00 – 14:30

Praktické ukázky, paralelní webinář a workshopy

Dvě paralelní části programu, první z nich určena zejména pro malé a střední firmy, druhá pro zástupce EDIH a jejich partnery (pracovním jazykem této části programu je angličtina)

Pro malé a střední firmy:

Evropa & Afrika – co mají společného a jak si mohou vzájemně pomoci v oblasti digitálních inovací?

Webinář ICUK k projektu:

projekt AEDIB|NET – představení inovačního ekosystému a ekosystému pro digitalizaci v Ústeckém kraji (prezentace v anglickém jazyce, registrace na achs@icuk.cz)

Pro zúčastněné EDIHy a zájemce o bližší spolupráci s nimi:

Jak můžeme vzájemně propojit své služby?

Workshop: porovnání přístupů českých a německýdh EDIH a potenciál hlubší spolupráce

·        Technologie

·        Byznysová podpora

·        PR/marketing

Hlavními pracovními jazyky akce jsou čeština a němčina se vzájemným simultánním tlumočením. Workshopy/skupinové diskuze proběhnou v angličtině.

 

Registrujte se zde / Hier registrieren:

Registrovaným účastníkům zašleme údaje pro přístup k místu konání a podkladové materiály

Wir senden den registrierten Teilnehmern Zugangsdaten zum Veranstaltungsort und Hintergrundmaterialien zu

Veranstaltungsprogramm

8:30 – 9:00

Anmeldung, Eröffnung der Videokonferenz, Begrüßungskaffee

9:00 – 9:15

 

Einleitende Bemerkungen des Gastgebers

Jan Wedlich, Stellvertretender Direktor von ICUK

9:15 – 9:30

DIH, EDIH und andere Netzwerke zur Unterstützung von Unternehmen in der digitalen Transformation

Tereza Šamanová, CzechInno, EDIH CIH und Tschechische EDIH Netzwerk

Maximilian Wunsch, EDIH BMH und Deutsche EDIH Netzwerk

9:30 – 11:00

EDIHs, Technologien und Business Support – Brillen für kleine und mittelständische Unternehmen

Eine Reihe von Kurzvorträgen der tschechischen und deutschen EDIH, gefolgt von einer Diskussion der Referenten mit den Teilnehmern      

David Pešek, EDIH CTU (Prag) 

Tomáš Pitner, Cybersecurity Innovation Hub (Brno)

Zdeňka Doležalová, EDIH NEB (Liberec) 

Sebastian Wenz, EDIH Saxony (Leipzig)

Carsten Heintze, EDIH pro_digital (Wildau)

Maximilian Wunsch, EDIH BMH (Weimar)

11:00 – 11:15

Netzwerkpause

11:15 – 12:00

EDIHs und andere Netzwerke zur Unterstützung von Unternehmen

 

Eine Sammlung von Kurzvorträgen tschechischer und deutscher Partner, gefolgt von einer Diskussion der Referenten mit den Teilnehmern             

Petr Hladík, Technology Center Prague und EEN Tschechien

Petr Achs, Innovation Centre of the Ústí Region und DIH ICUK                                                         

Marina Henniger, STIFT Thüringen und EEN Thüringen

12:00 – 12:20

Thematische Gruppendiskussionen

Zwei parallele Diskussionen zum Thema Vernetzung der Dienstleistungen der beteiligten EDIH, DIH und anderer Partner und den Perspektiven der Zusammenarbeit mit den teilnehmenden Unternehmen (die Arbeitssprache dieses Teils des Programms ist Englisch)

Technologie: Wie kann das tschechische und deutsche EDIH die technologische Entwicklung kleiner und mittlerer Unternehmen am besten unterstützen? Wie erfüllt ein Angebot die Erwartungen?

Geschäftsentwicklung: Wie können tschechische und deutsche EDIH und ihre Partner am besten dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen zu steigern? Was brauchen Unternehmen und wie können wir ihnen am besten helfen?

12:20 – 13:00

Leichtes Networking-Mittagessen

13:00 – 14:30

Praktische Demonstrationen, paralleles Webinar und Workshops

Zwei parallele Teile des Programms, der erste ist hauptsächlich für kleine und mittlere Unternehmen gedacht, der zweite für EDIH-Vertreter und ihre Partner (die Arbeitssprache dieses Teils des Programms ist Englisch)

Für kleine und mittlere Unternehmen: Europa & Afrika – was haben sie gemeinsam und wie können sie sich gegenseitig bei der digitalen Innovation helfen?

ICUK-Webinar:

AEDIB|NET-Projekt – Einführung des Innovationsökosystems und des Ökosystems für die Digitalisierung in der Region Ústí nad Labem (Präsentation in englischer Sprache, Anmeldung zum achs@icuk.cz)

 

Für teilnehmende EDIHs und diejenigen, die an einer engeren Zusammenarbeit mit ihnen interessiert sind: Wie können wir unsere Dienste miteinander vernetzen?

Workshop: Vergleich der Ansätze tschechischer und deutscher EDIH und das Potenzial für eine vertiefte Zusammenarbeit:

·        Technologie

·        Unterstützung für Unternehmen

·        PR/Marketing

 

Die Hauptarbeitssprachen der Veranstaltung sind Tschechisch und Deutsch mit gegenseitiger Simultanübersetzung. Workshops/Gruppendiskussionen finden auf Englisch statt.