Popis projektu

KYBERNETICKA REVOLUCE CZ aneb  LID VERSUS ROBOTI ?!

Přednášky a workshopy – Kvalifikované diskuze s odborníky – Tematický networking – Praktické ukázky dobré praxe

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

V roce 2017 sdružení CzechInno realizovalo první sérii regionálních akcí pod názvem Kyberneticka revoluce CZ aneb Průmysl 4.0 v praxi, jejímž cílem bylo:

  • Podpořit české firmy v regionech v edukaci, přijetí a implementaci principů „Průmyslu 4.0“ jako reakce na 4. průmyslovou (kybernetickou, robotickou, digitální) revoluci do firemní praxe
  • Propagovat na best practices firmy, které mohou být vzorem ostatním
  • Nastolit komunikaci v regionech ČR, která napomůže sjednocení přístupů, terminologie a úrovně informovanosti zejména o technologických aspektech a aktuální situaci českých firem v oblasti zavádění prvků tzv. Průmyslu 4.0 do firemních provozů.

V rámci první regionální roadshow bylo uspořádáno celkem 8 akcí v regionálních vědecko-technických parcích a technologických centrech, které jen za I. pololetí roku 2017  navštívilo více než 600 účastníků z řad zástupců firem, středních i vysokých škol, vědecko-výzkumných institucí, místní a regionální samosprávy, institucí na podporu podnikání i neziskových organizací.

Po úspěchu první série akcí se proto sdružení CzechInno rozhodlo volně navázat na projekt Kyberneticka revoluce CZ aneb Průmysl 4.0 v praxi a s podtitulem akcí Lid versus roboti se s časovým odstupem vrátit do již navštívených regionů s akcemi tematicky zaměřenými na socio-ekonomické důsledky 4. průmyslové revoluce, které jsou způsobeny prudkým technologickým rozvojem posledních let.

Pro koho jsou tyto prezentace určeny:

  • Primární cílovou skupinou regionálních akcí jsou všichni podnikatelé působící v relevantních regionech ČR –  české malé a střední podniky, které mají zájem a potenciál změnit svůj způsob podnikání a využít nových řešení, která nabízí kybernetická revoluce a postupující pokročilá digitalizace průmyslu charakterizovaná masivním využíváním internetu věcí, virtuální reality, 3D tisku a autonomních kyberneticko-fyzických systémů.
  • Nejdůležitější přidanou hodnotou účasti na akci tak pro ně může být získání informací, kontaktů a inspirace, s jejichž využitím do svého podnikání zavedou nové prvky, které chod jejich firmy zjednoduší, zlevní a zefektivní, ale současně firmu připraví na zostřující se boj s konkurenty, kteří již prvky kybernetiky, robotiky, internetu věcí a jiné novinky související s probíhající tzv. kybernetickou neboli 4. průmyslovou revolucí (zkráceně Průmysl 4.0) do svých provozů zavedli.
  • Instituce zaměřené na podporu podnikání: sdružují podnikatele a nabízejí svým členům i podnikatelům obecně širokou škálu služeb, o jejichž využití mohou účastníky akcí informovat. Cílem je jak zlepšení povědomí o činnostech a zaměření instituce, tak i akvizice nových členů či klientů.
  • České i zahraniční firmy s pozitivními zkušenostmi s implementací řešení zapadajících do konceptu Průmyslu 4.0: účelem jejich zapojení je prezentovat dosažené úspěchy při využití principů Průmyslu 4.0 v jejich podnikání, „best practices“, při jejichž aplikaci firma významně ušetřila na svých nákladech, dosáhla významného posílení své konkurenceschopnosti či expandovala do nového odvětví. Členové cílové skupiny budou zapojeni zejména do přednáškové části akcí, žádoucí je prezentace zkušeností jak z českého národního, tak i z okolního evropského prostředí, protože podmínky pro implementaci principů Průmyslu 4.0 jsou v zemích EU velmi obdobné.

Akce si nekladou za cíl firmy přesvědčit, že využívání těchto novinek je optimální cestou právě pro ně, cílem je:

  • Navázat na základní informace o tom, co je kybernetická revoluce a jaké prvky jsou pro ni charakteristické – včetně informací o historii jejich využívání ve středoevropském prostoru,
  • Ukázat zúčastněným firmám, jaké jsou klady, ale i možná úskalí nahrazování lidského faktoru kybernetickými systémy, a to jak ve výrobním procesu, tak ve fázích předvýrobních a povýrobních včetně poskytování služeb a nových obchodních modelů,
  • Z praktického pohledu rozebrat, jaké důsledky může mít zavedení prvků Průmyslu 4.0 do konkrétní firmy, co může firmě přinést a na jaká rizika se naopak firma musí připravit.

CzechInno je apolitickou, nezávislou, nevládní neziskovou organizací a tvůrce unikátního systému pro prezentaci inovací.

 

Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.