info@czechinno.cz

w

+420 608 86 86 56

Popis projektu

I.  CÍL PROJEKTU SMART BUSINESS FESTIVAL

 Zapojíme široké spektrum společností  napříč obory podnikání s cílem:

a) Informovat o novinkách a „smart“ řešeních, která se jim v oblasti hlavních témat festivalu nabízejí
b) Upozornit na služby, jichž mohou podnikatelé bezplatně či s nízkými náklady využít pro racionalizaci svého podnikání
c) Umožnit přímý kontakt mezi všemi aktéry podpory podnikání a výměnu informací a best practices v oblasti inovativního přístupu k podnikání
d) Nabídnout srovnání se zeměmi v rámci EU s podobnou situací, jako je v ČR
e) Nabídnout účastníkům náhled na českou gastronomii a design s využitím inovativních řešení formou atraktivního doprovodného programu

IICÍLOVÉ SKUPINY

Primární cílovou skupinou festivalu jsou nejenom potenciální, začínající, ale i dobře zavedení podnikatelé, české malé a střední podniky, které mají zájem a potenciál změnit zavedené přístupy k podnikání a využít nových řešení, která jim moderní doba nabízí. Nejdůležitější přidanou hodnotou festivalu tak pro ně může být získání informací a kontaktů, jejichž prostřednictvím do svého podnikání zavedou nové prvky směřující k racionalizaci nákladů a lepšímu využívání zdrojů firmy.

Sekundárně jsou cílovými skupinami:

1. Firmy a instituce nabízející účastníkům festivalu chytrá, inovativní řešení v osmi základních oblastech zaměření Festivalu, kterými jsou: Materiální zdroje – Lidské zdroje –Finance – Marketing – Logistika – Digitální řešení – Poradenství – Služby.

Pro tyto členy cílové skupiny bude vyčleněn prostor k prezentaci jejich nabídek a zkušeností v přednáškové a v expoziční části festivalu.

2. Instituce zaměřené na podporu podnikání: sdružují podnikatele a nabízejí svým členům i podnikatelům obecně širokou škálu služeb, o jejichž využití mohou účastníky festivalu informovat. Cílem je jak zlepšení povědomí o činnostech a zaměření instituce, tak i akvizice nových členů či klientů.

Žádoucí je zapojení jak státních a evropských institucí na podporu podnikání (Ministerstvo průmyslu a obchodu, agentura CzechInvest, Evropská komise – DG Internal Market, Entrepreneurship and SMEs, Zastoupení Evropské komise v Praze aj.), tak i podnikatelských reprezentací (Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR) a dalších sítí na podporu podnikání (Enterprise Europe Network Česká republika aj.).

3. České i zahraniční firmy s pozitivními zkušenostmi s implementací chytrých řešení: účelem jejich zapojení je prezentovat dosažené úspěchy při využití chytrých inovativních přístupů k podnikání, „best practices“, při jejichž aplikaci firma významně ušetřila na svých nákladech, dosáhla významného zvýšení odbytu či expandovala do nového odvětví. Členové cílové skupiny budou zapojeni zejména do přednáškové části festivalu, žádoucí je prezentace zkušeností jak z českého národního, tak i z okolního evropského prostředí, protože výchozí podmínky pro podnikání jsou v rámci EU velmi obdobné.

4. České i zahraniční firmy nabízející chytrá řešení v oblasti gastronomie a designu: účelem jejich zapojení do projektu je prezentace jejich produktů a eventuelně i služeb účastníkům Festivalu a tvorba atraktivního doprovodného programu s nabídkou ochutnávek a prezentací chytrých potravin, designových produktů a jiných praktických výrobků a služeb.

 
III.    TERITORIÁLNÍ A OBOROVÉ ZAMĚŘENÍ FESTIVALU
Festival chytrého podnikání chce podpořit inovativní přístupy českých firem k jejich podnikání průřezově všemi obory.
Festival je termínově zařazen do Evropského týdne malých a středních podniků, kterým Evropská komise každoročně zdůrazňuje důležitost MSP pro evropskou ekonomiku. V návaznosti na toto své zaměření si klade za cíl výměnu informací, kontaktů a best practices mezi firmami v rámci EU, zejména ve středoevropském prostoru (bezprostřední sousedé ČR – státy V4, Německo a Rakousko), protože podmínky pro podnikání jsou do značné míry obdobné – ovlivňuje je geografické uspořádání regionu, tradiční průmyslové obory a v neposlední řadě i společný historický vývoj.
Cílem je obohatit české firmy o pozitivní zkušenosti a inovativní postupy, které se s úspěchem osvědčily v zúčastněných zemích.

Současně si Festival klade za cíl inspirovat účastníky i celoevropskými i celosvětovými technologickými leadery v oblasti pokročilé digitalizace průmyslové výroby, proto hosty budou i účastníci z Japonska, Tchaj-wanu a USA.

Pokud se týče prezentovaných oblastí, zaměří se Festival zejména:
1.    Ve své části Zdroje na prezentaci chytrých řešení pro:

 • Úspory paliv a energií
 • Úspory v oblasti racionalizace režijních nákladů
 • Zajištění kvalifikovaného personálu pro firmu
 •  Vzdělávání a rekvalifikace zaměstnanců
 •  Pracovní podmínky a prostředí

2. Část Finance přinese nové pohledy na:

 • Práci s firemním cashflow
 • Financování rozvojových projektů firmy
 • Možné využití financování z EU fondů na implementaci chytrých řešení ve firmách

3. V části Marketing si Festival klade za cíl představit:

 • Nové přístupy k marketingu za využití moderních technologií
 • Možnosti racionalizace firemních nákladů na PR
 • Digitální řešení v marketingu

4. V bloku Logistika Festival představí možnosti:

 • Racionalizace organizace firemní přepravy
 • Využití nových technologií a úsporných řešení v přepravě a organizaci logistiky

5.    Ve své části ICT řešení festival bude prezentovat chytré přístupy pro:

 • Digitalizaci chodu firmy
 • Využívání dostupných digitálních technologií v rámci nákupu zboží a služeb
 • Využívání digitálních řešení pro úsporu firemních zdrojů

6. V bloku Poradenství se Festival zaměří na: 

 • Možnosti, jak zefektivnit poradenství pro firmu (právní, účetní, obecné podnikatelské, proexportní apod.)

7.    V části Služby festival představí:

 •   Chytré služby, které firmě přinášejí významnou úsporu nákladů, a nespadají přitom do žádného z výše zmíněných bloků (např. služby úklidové, servisní apod.)

8.     V části Průmysl 4.0 ve firemní praxi, a to ve schématu „Průmysl 4.0 včera, dnes a zítra“ a v rámci programových okruhů:

 • Úspor firemních zdrojů prostřednictvím většího využívání internetu, robotických systémů a 3D tisku ve firemní praxi
 • Možnosti financování investic a rozvojových projektů zaměřených na zavádění prvků Průmyslu 4.0 do firemních provozů
 • Marketing prostřednictvím kybernetických nástrojů a využívání internetu věcí i práce s velkoobjemovými daty
 • Služby 4.0
 • Informace o právních a regulatorních konsekvencích spojených s úspěšnou implementací Průmyslu  4.0 ve firmách i prvků kybernetické revoluce v celé společnosti

IV. PŘIDANÁ HODNOTA PROJEKTU

Svým účastníkům nabídne Festival chytrého podnikání přidanou hodnotu spočívající v získání:

 1. aktuálních informací o službách, které nabízejí prezentované instituce na podporu podnikání: Úvodní přednáškový blok
 2. informací o chytrých řešeních v oblastech, na které se Festival zaměřuje, tj.: Materiální zdroje – Lidské zdroje – Finance – Marketing – Logistika – Digitalizace – Poradenství – Služby
 3. informací o praktických důsledcích tzv. Průmyslu 4.0 v běžném podnikatelském životě a možnostech využití jejich prvků v každé firmě, ať je její obor podnikání jakýkoli: tematický workshop s názvem Připraveni na 4.0?/Ready 4 4.0?
 4. efektivního obchodního kontaktu v rámci B2B Smart Business Eventu: v rámci sérií organizovaných obchodních setkání zaměřených na inovativní přístup k podnikání
 5. neformálního networkingu s kontakty důležitými pro úspěšné podnikání s využitím inovativních řešení: přednášející a vystavující instituce a firmy, networking v rámci Festivalu

To vše s cílem racionalizace firemních nákladů, zefektivnění procesů a modernizace chodu celé firmy,  na jednom místě v rámci Smart Business Festivalu – Festivalu chytrého podnikání!

Registrujte se nyní

Microsite projektu